STS na čeličnorešetkastom stubu

STS na čeličnorešetkastom stubu

Tipska stubna transformatorska stanica STS-K je konstruisana prema vazecim standardima i posjeduje sve potrebne ateste.Celicna toplocincana konstrukcija se sastoji od L profila spojenih odgovarajucim plofama i vijcima.

STS-K je predvidena za naponske nivoe prikljucnog srednjenaponskog voda 10 kV i 20 k:V iza snage transformatora: 50, 100, 160, 250 i 400 kVA. Osnovna visina STS-Kje 7.65m,a pozahtjevu kupca stub se radiiza visine od 9.15m. Posebnost ovog proizvodnog programa je izrada STS-K visine 7.65m sa ojacanom konstrukcijom za transformator 400 kVA.

Na STS-K se ugrađuju:
  • Transformator
  • Odvodnik prenapona
  • Rastavljac { ako se ne ugraduje na stub ispred STS-K}
  • VN osigurač
  • NN mjerno razvodniormar
Kompletna oprema STS-K je dimenzionisana prema parametrima mreze isnazitransformatora. NN mjerno-razvodniormar STS-K je izracten od AIlima debljine 2,5 mm sa dvostranim otvaranjem i 4 NN izvoda. NN mjerno-razvodni ormar STS-K je izraden u stepenu zastite IP 54,a uvodnice za dovodni kabali kablove NN izvoda se postavljaju sa donje strane NN ormara. Na zahtjev kupca kompletna oprema STS-K sa odgovarajucim nosacima moze se ugradivati na armirano-betonskistub.