Postrojenja za hlađenje ulja i emulzija

POSTROJENJE ZA PREPUMPAVANJE

Postrojenje za prepumpavanje je pripremna (pomoćna) jedinica koja se koristi kod alatnih mašina u postupcima mašinske obrade kao što su: tokarenje, glodanje, bušenje, brušenje, poliranje, honovanje i sl. s ciljem snabdjevanja alatnih mašina uljima i emulzijama i ostalim radnim medijima potrebnih svojstava.Kako prilikom navedenih postupaka mašinske obrade dolazi do mješanja rashladne tečnosti sa opiljcima koji nastaju kao rezultat obrade skidanjem strugotine kao i njenog zagrijavanja, to je potrebno izvršiti pripremu rashladnog sredstva za njeno ponovno korištenje odnosno potrebno joj je dovesti u oblik pogadan za njeno ponovno korištenje sa istim svojstvima. Drugi zadatak ove jedinice je neposredno snabdjevanje alatne mašine prerađenim uljima i emulzijama potrebnim za konkretan postupak obrade i njihov dovod u zonu obrade.

OBJAŠNJENJE POSTROJENJA

U procesima mašinske obrade je nepohodno reciklirati tečnosti koje se koriste kao radni medijumi, a to se vrši na način da se neposredno pored mašine instalira jedinica za prepumpavanje koja sakuplja "prljavo" ulje i emulzije i vrši njihov transfer do centralne jedinice za pripremu koja vrši njihovo filtriranje, hlađenje i ponovno slanje do jedinice za prepumpavanje. Centralna jedinica za pripremu služi za istovremenu pripremu radnih medija za sve ili alatne mašine srodnih postupaka obrade.
S obzirom na navedene funkcije postrojenje za prepumpavanje ima dva hidraulična kruga sa pripadajućim elementima.
1.Krug - transfer tzv. "prljavog rashladnog medija" u centralnu jedinicu. Ovaj krug se sastoji od:
- pumpe koja transportuje radni medijum ka centralnoj jedinici
- kontrolnog ventila linije cjevovoda
- manometra
- kontrolnih ventila
2.Krug - povrat prečišćenog ulja Ovaj krug se sastoji od:
- Pneumatski upravljanih ventila
- pumpe visokog pritiska
- tlačnih sklopki
- jedinice za ispiranje radnog prostora
- senzora protoka
- sigurnosnog ventila i sl.
Cjelokupnim sklopom jedinice za prepumpavanje upravlja se pomoću PLC-a, a opremljen je potrebnim el. komponentama kao što su:
  • senzori nivoa ( radni i sigurnosni)
  • senzor pjene
  • mjeračima protoka i sl.

Povratni krug ima zadatak da prihvati prečišćeno i ohlađeno ulje, izvrši njegovo dodatno filtriranje i da ga pomoću odgovarajućih el. ili pneumatski upravljanih ventila proslijedi u dva kruga:
Prvi krug je krug niskog pritiska koji treba snabdjeti mašinu sredstvom za ispiranje radnog prostora pomoću odgovarajućih pištolja za čišćenje. Druga funkcija koju omogućava krug niskog pritiska je dovođenje radnog medija u zonu obrade radi smanjenja trenja i poboljšanja parametara obrade. Krug visokog pritiska je usmjeren ka hlađenju obratka prilikom postupka honovanja. Zavisno od postupka obrade u jedinici za skupljanje se pored ulja i emulzija mogu javiti ostaci od obrade različitih oblika i veličina. To je karakteristično za postupke obrade kod tokarenja gdje u rezervoar dospijevaju tzv. špene većih dužina i promjera i koje kao takve nisu pogodne za njihov transport ka centralnoj jedici za filtriranje. U tom slučaju postrojenje za prepumpavanje treba biti opremljeno jedinicom za usitnjavanje špene u oblik i veličinu pogodnu za transport ka centralnoj jedinici.

Još neke bitne funkcije koju ovo postrojenje mora zadovoljiti su:
  • sapiranje naslaga sitnih opiljaka za unutrašnjih zidova rezervoara i njihovo usmjeravanje ka usisnoj zoni pumpe.
  • upravljanje tokom procesa: ciklusima rada i kontrolom nivoa tečnosti u rezervoaru.
  • samoupravljanje procesom rada tj. detekcija zastoja u radu, njihova dijagnostika i otklanjanje
  • sprečavanje gubitka tečnosti za hlađenje i njenog rasipanja


Opisani sistem obnavljanja i upravljanja tokovima radnih fluida u procesima obrade na alatnim mašinama pruža cjelovito zadovoljenje svih funkcija koje se na njega postavljaju od njegovog transfera do centralne jedinice, filtriranja, hlađenja, snabdjevanja mašine prerađenim uljem kao i cjelovita kontrola funkcija i načina rada.