Postrojenja za filtriranje ulja i emulzija

POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE ULJA U PROCESU MAŠINSKE OBRADE HONOVANJEM

Postrojenje za prečišćavanje ulja služi kao pomoćna jedinica alatnim mašinama za obradu mašinskih dijelova postupkom honovanja u kojoj se vrši ponovno obnavljanje svojstava ulja za honovanje u oblik pogodan za ponovnu upotrebu kao i pripremu vode za hlađenje korištene u navedenom procesu.

Osnovne funkcije ovog kompleksnog postrojenja su:
 • prihvat tzv. "prljavog" ulja tj. ulja korištenog u procesu obrade honovanjem
 • razdvajanje metalnih čestica nastalih u postupku honovanja od ulja
 • filtriranje ulja
 • prihvat vode za hlađenje potrebne za proces obrade honovanjem
 • snabdjevanje mašine za honovanje vodom za hlađenje

  • Postrojenje za hađenje i filtriranje

Postrojenje za prečišćavanje ulja se sastoji od:

 • 1. Ulaz neprečišćenog ulja
 • 2. Kontejner taloga
 • 3. Magnetni separator
 • 4. Centrifugalni separator ulja
 • 5. Senzor nivoa neprečišćenog ulja
 • 6. Potopna pumpa neprečišćenog ulja
 • 7. Rezervoar neprečišćenog ulja
 • 8. Ulje koje otiče iz zone obrade
 • 9. Ulje za pranje rezervoara
 • 10.Sistem hlađenja
 • 11.Čisto ulje za ispiranje
 • 12.Pumpe za ispiranje: čisto ulje


 • 13.Rezervoar čistog ulja
 • 14.Senzor nivoa u rezervoaru čistog ulja
 • 15.Voda za hlađenje za vreteno 1
 • 16.Voda za hlađenje za vreteno 2
 • 17.Voda za sistem hlađenja
 • 18.Čisto ulje za mašinu za honovanje
 • 19.Pumpa visokog pritiska: čisto ulje
 • 20.Senzor nivoa u rezervoaru vode za hlađenje
 • 21.Rezervoar vode za hlađenje
 • 22.Potopna pumpa za vodu za hlađenje
 • 23.Voda za hlađenje od mašine za honovanje
 • Princip rada postrojenja za prečišćavanje ulja je sledeći:

  Prljavo ulje koje dolazi iz mašine za honovanje se sakuplja u rezervoaru prljavog ulja (1) nakon čega se pomoću pumpe (6) u intervalima šalje do magnetnog separatora (5) gdje se uklanjaju grube čestice. Grube izdvojene čestice se talože u kontejneru pred-filtriranog toka ulja koji je usmjeren ka centrifugalnom separatoru ulja (4). Prečišćeno ulje se sakuplja i hladi u rezervoaru čistog ulja (3).
  Sistem hlađenja (10) koji je ugrađen u rezervoar čistog ulja (3) hladi ulje za približno 3 - 5 oC iznad sobne temperature. Uronjena vijčana pumpa (9) sprovodi čisto i ohlađeno ulje za honovanje protokom oko 30 l/min i pritiskom 60 bar prema mlaznicama za čišćenje u prstenu za honovanje.v Osim toga, potopna pumpa (7,model TC 63/560+001) šalje čisto i ohlađeno ulje protokom od približno 30 l/min i pritiskom od 3 bar prema mlaznicama za ispiranje u prstenu za honovanje.
  Potopna pumpa (8), pumpa vodu za hlađenje kroz namotaje za hlađenje koji su smješteni u ulje za honovanje prema vretenima mašine. Vretena se tako prilagođavaju povećanju temperature ulja za honovanje tako da ne postoji veća razlika u temperaturi alata.
  Postrojenje za hađenje i filtriranje Pogled sa desne strane
  1. Glavna sklopka
  2. Glavni ormar
  3. Manometar vijčane (pužne) pumpe
  4. Manometar pumpe za ispiranje
  5. Pokazivač nivoa u rezervoaru čistog ulja
  Postrojenje za hađenje i filtriranje Pogled sa lijeve strane
  1. Magnetni separator
  2. Pokazivač nivoa pumpe rashladne tečnosti
  3. Centrifugalni separator ulja
  4. Rashlani sistem
  5. Pokazivač nivoa u rezervoaru rashladne tečnosti
  Postrojenje za hađenje i filtriranje Magnetni separator
  1. Motorni pogon
  2. Kontejner taloga
  3. Manometar pumpe otpadnog ulja
  Zadatak magnetnog filtera valjka je da izvrši pred filtriranje prljavog ulja tako što vrši izdvajanje feromagnetičnih čestica iz ulja.

  Ostali koraci u postupku prečišćavanja:

 • Neprečišćeno ulje ulazi u predkomoru preko ulaznih cijevi
 • Ravnomjeran dotok otpadnog ulja u magnetni separator, postiže se preko ugrađene odbojne ploče i oblika komore za pred-punjenje.
 • Magnetni valjak se okreće u suprotnom smjeru u odnosu na smjer ulaznog toka tečnosti.
 • Feromagnetične čestice se lijepe na magnetni valjak.
 • Magnetni valjak podiže zalijepljene čestice
 • Ploče brisača skidaju naslage u kontejner za talog
 • Naginjanjem brisača 4 C na gore, postiže se odlaganje suvljeg taloga

 • Nečistoće (čvrste) iz ulja za honovanje se razdvajaju u centrifugalnom separatoru ulja
  Postrojenje za hađenje i filtriranje Centrifugalni separator ulja
  1. Odvod čistog ulja
  2. Dovod prljavog ulja
  3. Euchner sigurnosni ventil
  Princip rada centrifugalnog separatora je slijedeći :
  • Ulje se iz magnetnog separatora dostavlja u poklopac kućišta centrifugalne jedinice.
  • Čvrste čestice padaju na pod rotora
  • Pomoću centrifugalne sile ulje se filtrira i podiže na unutrašnje zidove rotora
  • Prečišćeno ulje se sakuplja i sprovodi preko odvodne cijevi
  • Na taj način (na gore), se čvrste čestice pogone i odlažu na zid čvrstog uloška.
  Postrojenje za hađenje i filtriranje
  1. Rezervoar prljavog ulja
  2. Rezervoar vode za hlađenje
  3. Rezervoar čistog ulja
  4. Centrifuga za čišćenje
  5. Magnetni filter valjak
  6. Pumpa prljavog ulja
  7. Pumpa za ispiranje
  8. Pumpa vode za hlađenje
  9. Vijčana pumpa
  10. Sistem hlađenja
  11. El. ormar
  12. Glavni prekidač
  Protok pumpi je podešen preko regulirajućeg ventila u cjevovodu. Nivo čistog i prljavog ulja se prati pomoću senzora nivoa i kada nivo čistog ulja padne ispod minimuma rezervoar čistog ulja mora biti dopunjen uljem.