<

NNOrmari za stubne TS

NN ormari za stubne trafostanice


NN ormar za stubnu trafostanicu je lake konstrukcije izrađen od aluminijumskog lima debljine 2,5 mm CNC postupkom zavarivanja. Na zahtjev kupca površinska zaštita se izvodi elektrostatskim postupkom korištenjem poliesterskog praha u boji RAL 7035, prema EN normama CEN/TC 271.Krutost unutrašnjih montažnih elemenata od alucinka je postignuta prepertlavanjem, bez oštrih ivica i prelaza. Na temeljnoj ploči su utori sa navojima za brzu montažu i demontažu opreme. Ormar posjeduje dvostrano otvaranje vrata sa prednje i sa zadnje strane. Prednja vrata se zaključavaju bravom. Mehaničko bravljenje zadnjih vrata ostvaruje se iz unutrašnjosti ormara.

Konstrukcija krova je izvedena da spriječi zadržavanje vode, a istovremeno je omogućena cirkulacija vazduha u ormaru.Ulazak insekata i glodara u unutrašnjost ormara spriječen je postavljanjem PVC zaštitne mreže. Nalijeganje i zaptivanje vrata postiže se poliuretanskom ekspandirajućom masom nanesenom NC postupkom sa stepenom zaštite IP 54.NN ormari za stubne trafostanice se koriste za razvod niskog napona i standardno se opremaju sa 4 NN izlaza. Kompletna elektro oprema NN ormara je dimenzionisana prema snazi transformatora, maksimalno do 400 kVA i parametrima mreže.

Mjerenje električne energije se vrši digitalnom mjernom grupom ili brojilom aktivne energije preko strujnih mjernih transformatora odgovarajućeg prenosnog odnosa. Po potrebi NN ormar je opremljen voltmetrom sa voltmetarskom preklopkom i sa tri ampermetra za pokazno mjerenje. Dovod NN ormara se oprema prekidačem sa okidačem preopterećenja (termički okidač) i prekostrujnim (elektromagnetnim) okidačem ili sa kombinacijom kompaktna sklopka i NN visokoučinski osigurači.

Dovod NN ormara se oprema i odvodnicima prenapona. NN izlazi se štite NN visokoučinskim osiguračima u kombinaciji sa postoljima ili izolovanim tropolno izvlačivim rastavno-osiguračkim letvama. Za potrebe servisnog održavanja NN ormar je opremljen monofaznom utičnicom sa zaštitnim kontaktom i sijalicom snage 60 W sa odgovarajućim prekidačem.Na zatjev kupca u NN ormar se ugrađuje fiksna kompenzacija reaktivne snage i polje za javnu rasvjetu. U ormar se postavlja jednopolna šema, uputstvo za prvu pomoć i sigurnosna pravila ("zlatna pravila"). Na NN ormar se postavljaju opomenske tablice za visoki napon i tablica sa nazivom trafostanice. U ormar se postavljaju obilježavajuće naljepnice za tip uzemljenja. NN ormar za stubnu trafostanicu posjeduje sve potrebne ateste..