MBTSK 20(10)/0,4 kV

MBTSK 20(10)/0,4 kV

Montažna betonska TS, tipa MBTSK, je gotov fabrički proizvod, namijenjen za transformaciju i napajanje potrošača električnom energijom na niskom naponu. Upotrebljava se u distributivnim i industrijskim električnim mrežama kao krajnja, prolazna ili čvorna transformatorska stanica za kablovski priključak. Transformatorska stanica je izrađena od prefabrikovanih betonskih elemenata koji se sastavljaju na pripremljenoj podlozi. Sastavljen građevinski objekat, oprema se transformatorom, SN i NN blokom i priključuje na SN i NN mrežu.

Tipovi MBTSK 10(20)/0,4 kV

Tipovi MBTSK 10(20)/0,4 kV :

 • MBTSK – 630/1000 – montažna betonska transformatorska stanica sa unutrašnjim opsluživanjem 630/1000 kVA
 • MBTSK-2 2x(630/1000) - montažna betonska transformatorska stanica sa unutrašnjim opsluživanjem 2x(630/1000) kVA

Oprema MBTSK koja se ugrađuje u tipsku kućicu, zavisno od tipa je sledeća:

 • Jedan (dva) energetska transformatora 20 (10)/0,4 kV- 630/1000 kVA
 • Srednje naponsko postrojenje tipa RING MAIN UNIT u različitim kombinacijama broja trafo i vodnih ćelija, tipa 8DJ10, sa šemom po izboru naručioca
 • Niskonaponski razvodni blok tipa RBK04 sa jednim (dva) trafo polja izvodnim poljem sa max 10 (20) NN izvoda i poljem javne rasvjete sa najviše 6 izvoda
 • Postoji mogućnost ugradnje polja kompenzacije jednog iii dva po zahtjevu kupca
 • Na zahtjev kupca može se proširivati jednopolna šema

KBTSK 20(10)/0,4 kV

Kompaktna betonska TS, tipa KBTSK, je gotov fabrički proizvod, namijenjen za transformaciju i napajanje potrošača električnom energijom na niskom naponu. Upotrebljava se u distributivnim i industrijskim električnim mrežama kao krajnja, prolazna ili čvorna transformatorska stanica za kablovski priključak. Transformatorska stanica se kompletno montirana isporučuje na mjesto naručioca i priključuje na SN i NN mrežu

KBTSK 10(20)/0,4 kV

Tipovi KBTSK 10(20)/0,4 kV :

 • KBTSK – 250-630 - kompaktna betonska transformatorska stanica sa vanjskim opsluživanjem
 • KBTSK – (250-630)-M - kompaktna betonska transformatorska stanica sa vanjskim opsluživanjem, sa mjernom ćelijom na srednjem naponu
 • KBTSK-1 - 1000 - kompaktna betonska transformatorska stanica sa vanjskim opsluživanjem 1000 kVA
 • KBTSK-2 – 2x630 - kompaktna betonska transformatorska stanica sa vanjskim opsluživanjem 2x630 kVA
 • KBTSK-2 – 2x630-M - kompaktna betonska transformatorska stanica sa vanjskim opsluživanjem 2x630kVA i sa mjernom ćelijom na srednjem naponu

Oprema KBTSK koja se ugrađuje u tipsku kućicu, zavisno od tipa je sledeća:

 • Jedan (dva) energetska transformatora 20 (10)/0,4 kV- 630/1000 kVA
 • Srednje naponsko postrojenje tipa RING MAIN UNIT u različitim kombinacijama broja trafo i vodnih ćelija, tipa 8DJ10, sa šemom po izboru naručioca
 • Niskonaponski razvodni blok tipa RBK04 sa jednim (dva) trafo polja izvodnim poljem sa max 10 (20) NN izvoda i poljem javne rasvjete sa najviše 6 izvoda
 • Postoji mogućnost ugradnje polja kompenzacije jednog iii dva po zahtjevu kupca
 • Na zahtjev kupca može se proširivati jednopolna šema